Ekstrasol® je registrovan kao biofungicid, i može se koristiti u zastiti jagode u toku celog vegetacionog perioda, kako primenom preko lista u zaštiti protiv bolesti, tako i plodova u zaštiti od truležnica plodova (Botritys), a i kroz sistem kap po kap. Primenom Ekstrasola® dobijaju se izuzetno zdravi plodovi, odličnog kvaliteta. Plodovi se bolje i duže čuvaju što je značajno prilikom skladištenja i transporta. S obzirom da Ekstrasol® nema karencu, može se primenjivati i u toku berbe plodova bez ikakvih problema.

Zato bi naše preporuke za tretman jagode bile sledeće:

  1. A)ZASNIVANJE NOVOG ZASADA:

I TRETMAN potapanje živića u 2% rasvor Ekstrasola® u trajanju od 30 min, u cilju dezinfekcije korenovog sistema (nanošenja bakterija i njihovog usvajanja) i zatvaranja rana.

II TRETMAN nakon obavljene sadanje kroz sistem za navodnjavanje, sa 2 lt/ha Ekstrasola® uz dodatak 200 ml/ha Organika®, (u cilju stimulacije biljke i bržeg usvajanja hraniva, uz istovremeno poboljšanje strukture zemljišta), uz dodatak 300 ml/ha insekticida Crna mamba® (zaštita od insekata).

III TRETMAN. Tretman ponoviti nakon 15 dana, sa 2 lt/ha Ekstrasola®, uz dodatak 500 ml/ha insekticida Šakal® + 250 gr/ha Zlatospilana®.

FOLIJARNA PRIMENA:

I TRETMAN sa 2 lt/ha Ekstrasola® početkom cvetanja, u cilju zaštite od sive truleži uz dodatak sistemičnog botriticida.

II TRETMAN sa 2 lt/ha Ekstrasola® početkom zrenja plodova, bez upotrebe fungicida, (zbog karence).

III TRETMAN sa 2 lt/ha Ekstrasola® u punoj berbi.

 

VAŽNA NAPOMENA: U zavisnosti od vremenskih prilika, ukoliko bude kišovito i temperature budu iznad 15 stepeni, u toku berbe Ektrasol® treba primenjivati na svakih 7 dana. Ekstrasol nema karencu. Dakle, ovi vanredni tretmani se rade u zavisnosti od vremenskih prilika i oni su po slobodnoj proceni proizvođača.

IV TRETMAN sa 2 lt/ha Ekstrasola® u periodu pripreme za prezimljavanje (jesenji tretman) uz dodatak insekticida Konfuzija® u dozi od 300 ml/ha.

  1. A)STALNI ZASAD:

I TRETMAN obaviti kroz sistem za navodnjavanje sa 2 lt/ha Ekstrasola® uz dodatak 200 ml/ha Organika®, na početku vegetacije.

II TRETMAN obaviti folijarnom primenom sa 2 lt/ha Ekstrasola® + sistemični botriticid početkom cvetanja.

III TRETMAN obaviti kroz sistem za navodnjavanje, sa 2 lt/ha Ekstrasola® u kombinaciji sa primenjenim vodotopivim đubrivima.

IV TRETMAN folijarno sa 2 lt/ha Ekstrasola® u fazi početka zrenja,*(ovaj tretman treba ponavljati zavisno od vremenskih uslova, odn.uslova za nastanak bolesti).

V TRETMAN folijarno sa 2 lt/ha Ekstrasola® u periodu pune berbe.

PREPORUKE U EKSTREMNIM SITUACIJAMA: (oštećenja nastala usled grada ili jakog vetra), preporučuje se tretman sa 2 lt/ha Ekstrasola®, u kombinaciji sa preparatima na bazi captana, u roku od 24h. od nastanka oštećenja.

MOGUĆNOST MEŠANJA: Ekstrasol® se meša sa svim sredstvima za zaštitu bilja, osim sa onima koja imaju baktericidna svojstva. Ne meša se sa bakarnim preparatima.

VAŽNA NAPOMENA: Kad krene berba jagoda, ukoliko postoje uslovi za infekciju prskanje jagoda sa Ekstrasolom je preporučljivo na sedam dana. Ekstrasol nema karencu. Prskanje može da se odvija tokom berbe čime će te obezbediti da ubrani plodovi duže traju bez pojave vlažne truleži.