Preporuka kompanije “BioGenesis”,nakon naknadnih analiza žetvenih ostataka, bi bio sledeći:
• Nakon skidanja useva (strnina), izvrši seprskanje usitnjenih delova stabljika sa 2 lt/ha Ekstrasolom, (kol. vode nije bitna),i plitko unese u zemljište, (tanjiranjem, krimlerisanjem, itd.), bez dodatakaazotnih đubriva.
• Ostavi se nekoliko dana da bakterije počnu sasvojom aktivnošću, a istovremeno će u tom periodu doći do nicanja korova naparceli, (brzina zavisi od količine padavina i temperature). Nakon toga seisprskaju iznikli korovi totalnim herbicidom, i opet se ostavi 7-10 dana dadođe do propadanja korova.
• Nakon svega toga, može se razbacati mineralnoili organsko (stajsko) đubrivo, i vršiti dalja obrada, (duboko oranje,podrivanje i sl.), zavisno od tipa zemljišta, organskog sastava i narednoguseva koji će se sejati u plodoredu.
• Na ovaj način primenjen Ekstrasol će omogućiti100% razgradnju žetvenih ostataka, pospešiti mineralizaciju neiskorišćenihmineralnih hraniva, izvršiti razgradnju rezidua od pesticida i rešiti sezaostalih patogena u zemljištu. Istovremeno se može povećati i procenat humusaod 0,5-1,5(2%).