REZULTATI OGLEDA UVIŠNJI, LOKALITET IRIG ‚‚INTERPROM‚‚-BEOGRAD
Ekstrasol smo imali u makroogledu na površini od 2 ha i izdvojena je od ostatka parcele ogradom.
• prva primena Ekstrasola u koncentraciji od0,02%, primenjena je 06.04.2012.god. u fazi precvetavanja oblačinske višnje.
• drugaprimena Ekstrasola, takođe u koncentraciji od 0,02%, primenjena je23.04.2012.god.
Do primene Ekstrasola došli smo po preporuci Violete Josifove, s obzirom dasmo imali mraz 02.04.2012.god. od -2oC, u početku cvetanja.Ekstrasol je primenjen u kol. 2lt/ha na 1000.lt vode.
Drugi mraz od -2oC, smo imali 10.04.2012.god. u fazi punogcvetanja višnje. Štete su bile u zavisnosti od table do table ikonfiguracije terena, od 40-60%. Cvetovi višnje su bili u jako lošem stanju. Napovršini gde je primenjen Ekstrasol, situacija sa cvetovima višnje je bilaznatno bolja. Kasnijim pregledom zametnutih plodova, imali smo pravoporažavajuće stanje. Na površinama gde je primenjen Ekstrasol, stanjezametnutih plodova je bilo mnogo bolje i ono je iznosilo 50-60% više nego kodpovršine koja nije tretirana.

Da bi se uverili da Ekstrasoldeluje stimulativno, ponovili smo prskanje na istoj površini od 2ha u faziintenzivnog porasta plodova, 26.04.2012.god. i pokazalo se da su svi plodovi,koji su se zametnuli ostali na granama.
PROGRAM ZAŠTITE I ĐUBRENJA VIŠNJE JE BIO SLEDEĆI:
• osnovnođubenje u jesen, sa 300 kg/ha NPK 12:18:26 sa ME,
• đubrenjeu proleće, prihrana sa SAN 33% N, 200 kg/ha.

1. U FAZI MIŠIJIH UŠIJU: BAKARNI PREPARATI, NEORAN
2. U FAZI BELE KOKICE:
Corus 0,025%
Polifed 5 kg/ha- EKSTRASOL 2lt/ha (Ogled)
Cipkord 0,03%
3. FAZA PRECVETAVANJA:
Funomil 0,07%
Multiprotekt55:36, 2 kg/ha – EKSTRASOL 2lt/ha (Ogled)
Consul 0,1
4. INTENZIVAN PORAST:
Sillit 0,2
Woley 0,025
5. 20 DANA PRE BERBE:
Acord 0,075
Mankogal 0,25
Woley 0,025
Armada 0,07

6. 7 DANA PRED BERBU:
Skud 0,075

7. POSLE BERBE 10 DANA:
Zamir 0,1
Demitan
8. POSLE BERBE: EKSTRASOL 2lt/ha priprema za prezimljavanje, izbog opadanja lišća.

REZIME:
Rod višanja u poređenju,tretirane i netretirane površine je izgledao tokom praćenja bolji, što je tokomberbe i potvrđeno.
PRINOS NA TREIRANOJ POVRŠINIJE BIO 17.000 KG A NA NETRETIRANOJ 11.000 KG.
Tokom jako toplog leta, primetili smo posle berbe pojačano opadanjelistova, koje je biljka odbacivala. I tada smo primenili Ekstrasol na oglednojpovršini, što je dalo izvanredne rezultate. Jednostavno 08.07.2012.god posletretmana višnje, lišće je prestalo da žuti i opada.
Stoga zaključujem, da se primena Ekstrasola u ovoj ekstremnoj godini, saniskim i ekstremno visokim temperaturama, pokazala delotvornom. Takođe mojetvrdnje mogu potvrditi i foto snimci ogleda i proizvodnog polja.
Inž.Radenković Dragiša.